مشخصات کلی

جنس کلاف

چوب روس
چوب راش
چوب روس
چوب روس

ترکیب

۳ + ۲ + ۱ + ۱ (۷ نفره)
۹ نفره شامل یک سه نفره و ۴ عدد مبل و ۲ عدد میزبان (با جلو مبلی و دو عسلی)
۳ + ۳ + ۱ + ۱ (۸ نفره)
۳ + ۳ + ۱ + ۱ (۸ نفره)

جنس نشیمن

فوم سرد
فوم سرد
اسفنج یورولوکس
اسفنج ۳۵ کیلویی

جنس پایه ها

چوب روس
چوب راش
چوب راش
چوب راش