برای خرید پارچه تماس نگیرید ( پارچه ها فقط برای تولید مبلمان چوبکده استفاده می گردد)

پارچه مبلی

انتخاب نوع و رنگ بندی پارچه محصول