تخت خواب یک نفره و دو نفره

تخت خواب یک نفره و دو نفره و حتی دو طبقه (دارای محافظ و نردبان)